خانه » فروشگاه

مشاهده همه 15 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36

برس گرد (حرارتی) پیچ شماره 43 الکیم

ELCHIM PROFESSIONAL BRUSHES

 • ارگونومیک، موثر و محکم
 • دارای طراحی با قابلیت باز کردن گره ی مو و مهار حتی نامنظم ترین مو ها
 • برس حرارتی ( پیچ)
 • رنگ : مشکی

برس گرد (حرارتی) پیچ شماره 33 الکیم

 

ELCHIM PROFESSIONAL BRUSHES

 • برس حرارتی ( پیچ)
 • ارگونومیک، موثر و محکم
 • دارای طراحی با قابلیت باز کردن گره ی مو و مهار حتی نامنظم ترین مو ها
 • رنگ : مشکی

برس گرد (حرارتی) پیچ شماره 25 الکیم

ELCHIM PROFESSIONAL BRUSHES

 • برس حرارتی ( پیچ)
 • ارگونومیک، موثر و محکم
 • دارای طراحی با قابلیت باز کردن گره ی مو و مهار حتی نامنظم ترین مو ها
 • رنگ : مشکی

برس تخت کلاسیک الکیم

ELCHIM PROFESSIONAL BRUSHES

 • برس های صفحه تخت / حرارتی
 • ارگونومیک، موثر و محکم
 • دارای طراحی با قابلیت باز کردن گره ی مو و مهار حتی نامنظم ترین مو ها
 • رنگ : مشکی
 • صفحـــــه بـــــزرگ ، عریــض و مناســب بــرای بــرس کــردن حجــم بیشتـــری از مــو و دارای مــواد اولیــه بســیار ســبک بـه کار رفتـه در سـاختار آن

فر کننده مو مخروطی مدل FERO الکیم

9,450,000ریال
 • دمای ثابت در کل زمان استفاده از دستگاه و دارای حالت خاموشی خودکار پس از 1ساعت عدم استفاده
 • پوشـش تیتانیـوم دی اکسـاید و سـرامیکی بـرای تولیـد یـون هـای منفـی و مـادون قرمـز در جهـت حفـظ سـلامتی و انسـجام مـو
 • دکمه ی کنترل دما که با"یک بار لمس"برای استفاده آسان از دستگاه فعال می شود
 • دارای صفحه نمایشگر LCDبا قابلیت تنظیم دمای سریع و ثابت

فر کننده مو ساده مدل (0.75اینچ) M19 الکیم

0ریال

فرکننده مو ( ساده )

 • دمای ثابت در کل زمان استفاده از دستگاه و دارای حالت خاموشی خودکار پس از 1ساعت عدم استفاده
 • پوشـش تیتانیـوم دی اکسـاید و سـرامیکی بـرای تولیـد یـون هـای منفـی و مـادون قرمـز در جهـت حفـظ سـلامتی و انسـجام مـو
 • دکمه ی کنترل دما که با"یک بار لمس"برای استفاده آسان از دستگاه فعال می شود
 • دارای صفحه نمایشگر LCDبا قابلیت تنظیم دمای سریع و ثابت

فر کننده مو ساده مدل (1/4اینچ) M32 الکیم

0ریال
 • دمای ثابت در کل زمان استفاده از دستگاه و دارای حالت خاموشی خودکار پس از 1ساعت عدم استفاده
 • پوشـش تیتانیـوم دی اکسـاید و سـرامیکی بـرای تولیـد یـون هـای منفـی و مـادون قرمـز در جهـت حفـظ سـلامتی و انسـجام مـو
 • دکمه ی کنترل دما که با"یک بار لمس"برای استفاده آسان از دستگاه فعال می شود
 • دارای صفحه نمایشگر LCDبا قابلیت تنظیم دمای سریع و ثابت

اتو موی استایلر (مدل استایلر بزرگ) الکیم

Elchim Professional Flat Iron Wide Styler

وان صاف کردن مو بدون آسیب دیدن کوتیکول

سیســتم کنتــرل دمــای الکترونیکــی و صفحــات همزمــان دی اکســید تیتانیــوم و  ســرامیکی بـــرای ایجـاد یـــون هـای منفــی و گرمـــای مـادون قرمـز

بستن بهینه ی کوتیکول مو برای حفظ رطوبت و درخشندگی مو

مناسب برای انواع مو و حتی ایجاد فرهای ملایم

11درجه دمایی از تا با قابلیت گرم شدن تنهادر 17ثانیه

حالت خاموشی 60دقیقه ای

دارای کلاهک محافظ حرارتی مخصوص

سـیم بـرق بـا قابلیـت چرخش بـه صـورت 360درجـه جهـت ســهولت کار و کاهــش فشــار بـر پایـه سـیم

صفحات دارای انحنا جهت ایجاد فرهای ملایم

سیسـتم الکترونیکـی پیشـرفته بـرای اطمینـان از ایجـاد گرمـای ثابـت و یکنواخـت در طـول مـدت اسـتفاده و در تمـام سـطح اسـتایلر

اتو موی استایلر (مدل استایلر کوچک) الکیم

توان صاف کردن مو بدون آسیب دیدن کوتیکول

سیســتم کنتــرل دمــای الکترونیکــی و صفحــات همزمــان دی اکســید تیتانیــوم و  ســرامیکی بـــرای ایجـاد یـــون هـای منفــی و گرمـــای مـادون قرمـز

بستن بهینه ی کوتیکول مو برای حفظ رطوبت و درخشندگی مو

مناسب برای انواع مو و حتی ایجاد فرهای ملایم

11درجه دمایی از تا با قابلیت گرم شدن تنهادر 17ثانیه

حالت خاموشی 60دقیقه ای

دارای کلاهک محافظ حرارتی مخصوص

سـیم بـرق بـا قابلیـت چرخش بـه صـورت 360درجـه جهـت ســهولت کار و کاهــش فشــار بـر پایـه سـیم

صفحات دارای انحنا جهت ایجاد فرهای ملایم

سیسـتم الکترونیکـی پیشـرفته بـرای اطمینـان از ایجـاد گرمـای ثابـت و یکنواخـت در طـول مـدت اسـتفاده و در تمـام سـطح اسـتایلر

سشوار مدل 3900 LIGHT سنس الکیم

0ریال

مناسب برای همه افراد

قابلیت تنظیم دما و جریان باد متناسب با استایل های مختلف مو

سبک ترین سشوار در بین مدل های مختلف الکیم

دکمه باد سرد

دکمــه تنظیــم دمــا و ســرعت بــاد خروجــی

دکمه روشن / خاموش

فیلتــر پشــت بــرای کاهــش صــدای دســتگاه و عــدم مکــش مـــو بـــه داخــل مـــوتـــور تعبیـه شـده کـه بـه راحتـی جدا،تمیـز و جایگـذاری می شـود

دیسپانسر مدل ۲۰۰۱ الکیم

TWO IN ONE

دیسپانسر : دو کاربرد در یک محصول

 • ایجاد حجم فوق العاده و طبیعی در مو
 • ایجاد حالت دلخواه بدون شکستگی در تارهای مو
 • خشک کردن و فر کردن همزمان مو
 • قــابــل تنظیــم با کلیه مدل هـا
 • تنظیــم و تثبیــت هــوا بــدون آشــفته کــردن موهــا
 • یــک قطعــه بــا قابلیــت ۲ دیسپانســر مجــزا
 • اتوی صاف کننده ی مو. حفظ سلامت و انسجام مو

دیسپانسر مدل ۳۹۰۰ الکیم

دیسپانسر : دو کاربرد در یک محصول

 • ایجاد حجم فوق العاده و طبیعی در مو
 • ایجاد حالت دلخواه بدون شکستگی در تارهای مو
 • خشک کردن و فر کردن همزمان مو
 • قــابــل تنظیــم با کلیه مدل هـا
 • تنظیــم و تثبیــت هــوا بــدون آشــفته کــردن موهــا
 • یــک قطعــه بــا قابلیــت ۲ دیسپانســر مجــز
 • اتوی صاف کننده ی مو. حفظ سلامت و انسجام مو

سشوار مدل 8 سنس الکیم

0ریال

فیلتر قابل جدا سازی از بدنه دستگاه که مانع از مکش مو به سشوار شده و همچنین صدای موتور را کم کند

دارای  2نوع کلاهک باد خروجی نوع اول و باریک تر برای استایلینگ و نوع دوم و بزرگتر برای براشینگ

دکمه باد سرد

دکمــه تنظیــم دمــا و ســرعت بــاد خروجــی

دکمه روشن / خاموش

فیلتــر پشــت بــرای کاهــش صــدای دســتگاه و عــدم مکــش مـــو بـــه داخــل مـــوتـــور تعبیـه شـده کـه بـه راحتـی جدا،تمیـز و جایگـذاری می شـود

عمر طولانی موتور

کلاهک باد خروجی باریک برای افزایش دما

با قابلیت تنظیم دو سرعت و چهار دمای متفاوت

تکنولوژی فشار بالا

سشوار مدل میلانو الکیم

0ریال

قدرت موتور 1700 - 2000وات وزن  714 گرم رنگ مشکی نقره ای کلاهک باد خروجی باریک برای افزایش دما دکمه باد سرد دکمه تنظیم دما دکمه روشن / خاموش و سرعت باد خروجی فیلتــر قابــل جــدا ســازی از بدنـه دسـتگاه کـه مانـع از مکــش مــو بــه سشــوار شــده و همچنیــن صــدای مــوتـــور را کــم کنــد و به راحتی تمیز می شود دسته نگهدارنده ظریف جهت سهولت استفاده

دارای سیستم یونی سرامیکی برای کاهش الکتریسیته ساکن مو

فیلتــر پشــتی سشــوار مســتقیما و بــه راحتــی بــا دســت جــدا و تمیــز مــی شــود

کلاهــک هدایــت کننــده جریــان بــاد بــه راحتـی روی بدنـه قـرار مـی گیـرد و بـرای کار در دماهـای بـاال بهینـه شـده اسـت

شــات هــوای ســرد بــرای جلوگیــری از جرقــه هــای ناگهانــی و ناخواســته

سشوار آیونیک مدل ۳۹۰۰ الکیم

0ریال
 • قدرت موتور ۲۴۰۰ - ۲۰۰۰ وات
 • پرقدرت و کارآمد
 • تلفیق صحیحی از گرما و قدرت (با قدرت ۲۴۰۰ وات در ولتاژ ۲۴۰)
 • کاهش زمان خشک شدن مو تا ۳۰ زمان متداول و حفظ سالمت مو
 • بی صدا ، سبک و سیستم محافظتی امواج الکترومغناطیس EMF پایین
 • دارای سیستم یونی سرامیکی برای کاهش الکتریسیته ساکن مو
 • فیلتــر پشــتی سشــوار مســتقیما و بــه راحتــی بــا دســت جــدا و تمیــز مــی شــود
 • کلاهــک هدایــت کننــده جریــان بــاد بــه راحتـی روی بدنـه قـرار مـی گیـرد و بـرای کار در دماهـای بـاال بهینـه شـده اسـت
 • شــات هــوای ســرد بــرای جلوگیــری از جرقــه هــای ناگهانــی و ناخواســته
 • کلیـد هـا در قسـمت جانبـی تعبیـه شـده اسـت کـه هـم دارای قابلیــت نگهدارندگــی داشـته و هـم بـا فشـار آنهـا میــزان و نــوع بــاد خروجــی کنتــرل مــی شــود
 • سیســتم ضــد لیــز خــوردن از دســت بــا ایجـاد کمـی برجسـتگی روی دســته
 • قســمت پشــت دســته بــرای راحتــی بیشــتر در زمــان اســتفاده بــه صــورت ارگونومیــک طراحــی شــده اســت